SlanderFallSlanderFall

Main News Audio Favorites Stats

Entry #1

My music account is here now

2010-02-16 17:26:12 by SlanderFall

Because my original account is banned of audio submittions (

My original account:
http://ludamage.newgrounds.com

My music account is here now


Comments

You must be logged in to comment on this post.


karthonkarthon

2010-03-02 15:54:40

za 4to zabanili-to?

SlanderFall responds:

ia zagruzil muz treck ne sobstvenni - za eto i zabanili
Naskolko ia smotru on daze moi nastoiashie terki ne zahochet dazenaetu stranicu puskat )